KSČM na VI. sjezdu Evropské levice

19. 12. 2019

Na VI. sjezdu strany Evropské levice ve španělské Malaze vystoupil o uplynulém víkendu mj. i Jaroslav Roman, vedoucí oddělení zahraniční a bezpečnostní politiky ÚV KSČM. Jeho vystoupení vám nabízíme.

Úvodem mi dovolte upřímně poděkovat a pozdravit všechny účastníky VI. sjezdu Evropské levice (EL) a poděkovat jejím organizátorům za úsilí při přípravě tohoto setkání v překrásném prostředí tohoto komplexu.

Naše setkání je dobrou příležitostí nejen bilancovat to, co se nám povedlo, nebo nepovedlo v období od sjezdu v Berlíně, ale především vytýčit programové cíle pro další období a zvolit nové vedení strany. V této souvislosti, mi dovolte, abych jménem KSČM tlumočil poděkování dosavadnímu předsedovi Gregoru Gysimu za jeho práci a osobní přínos pro rozvoj EL a do další práce popřál pevné zdraví a hodně úspěchů.

Z pohledu KSČM je důležité, aby EL i nadále zůstala platformou pro setkávání a výměnu názorů suverénních levicových politických stran, a to jak komunistických, tak i nekomunistických, a jejich akční spolupráce na základě společných přístupů a východisek k řešení politických, sociálně-ekonomických, ekologických, branně-bezpečnostních a mezinárodních otázek. Dle našeho názoru by EL neměla podléhat tlakům na centralizaci její činnosti a vnucování politik a stanovisek, které nejsou pro politické strany přijatelné, a to z různých důvodů. Proto rád konstatuji, že průsečík zájmů mezi KSČM a EL i při existenci rozdílů daných historickými zkušenostmi, ale také rozdílnými regionálními podmínkami, dovoluje pokračovat v naší spolupráci, která je v mnoha ohledech pro nás inspirativní. Jinými slovy - jednota v různorodosti.

Omezený čas na mé vystoupení mi nedovoluje provést hlubší analýzu navrženého politického dokumentu. Jaké jsou tedy otázky, které nás spojují. Mír a bezpečnost, jako základní předpoklad přežití civilizace našich dětí a vnuků. Rostoucí agresivita NATO a jejího lídra USA. Militarizace, růst zbrojních výdajů na úkor řešení jiných naléhavých problémů civilizace, přístupy k potřebě respektování mezinárodního práva, Charty OSN. Jaderné odzbrojení, vybudování systému kolektivní bezpečnosti. Naléhavá potřeba hluboké reformy EU, která v současné podobě je nedemokratickou převodovou pákou prosazování zájmů nadnárodních společností na úkor zájmů a suverenity členských zemí. Boj za sociálně spravedlivou společnost, proti nadvládě oligarchie. Boj proti překrucování historie, který obzvláště v České republice dosáhl absurdních rozměrů a ohrožuje suverenitu, teritoriální a majetkovou integritu země. S tím související boj proti populismu a znovuvzkříšení neonacismu, ohlupování mladé generace. Z tohoto pohledu předložený politický dokument splňuje naše očekávání a je dobrou platformou pro další spolupráci.

Lišíme se naopak v náhledu na otázky - migrace, kde dle našeho názoru je potřeba řešit její příčiny, a ne následky. Boj za rovná práva žen a mužů ve společnosti je také jeden z klíčových bodů programu KSČM, rovněž jako institut rodiny v jejím klasickém smyslu jako základ státu, řečeno slovy klasiků. Jinými slovy, přepjatý genderismus při vší úctě a respektu k rovnoprávnému postavení všech občanů, nezávisle na jejich rasové, náboženské nebo sexuální orientaci, škodí sám sobě.

Otázky ochrany životního prostředí, nebo jestli chcete boje proti změně klimatu, nelze vyřešit v podmínkách kapitalismu, kompradorského přístupu, kdy cílem, a to má kapitalismus založeno v genech, není uspokojování zájmů občanů, ale prodej zboží za každou cenu, zvyšování zisků a s tím související drancování přírodních zdrojů. PR akce typu Greta slouží pouze k ohlupování světové veřejnosti.

KSČM je a zůstává členem rodiny levicových stran v rámci EL a těší se na další spolupráci. V novém vedení EL rádi uvidíme nové tváře, nové myšlenky a svěží vítr.

Autor: 
za
Zdroj: 
ihalo.cz