V Plzni se uskutečnila zajímavá beseda s místopředsedkyní ÚV Komunistické strany Velké Británie (M-L) Joti Brar na téma Brexit, komunistické hnutí ve Velké Británii, aj.

24. 10. 2019

V pondělí, 14.10.2019 se uskutečnila v Plzni, v domě KSČM, od 15:00 hodin zajímavá beseda s místopředsedkyní ÚV Komunistické strany Velké Británie (Marxisticko – leninské) soudružkou Joti Brar (čti Džjuti Brar).

Tato mladá sympatická žena se zúčastnila v sobotu 12.10.2019 již 46. Pražské teoreticko - politické  konference, která se věnovala tématu „Jednota a součinnost komunistického hnutí v boji proti antikomunismu a válečnému nebezpečí, za sociální pokrok“.

Do Plzně jí doprovázel s její malou dcerkou s. Josef Skála, bývalý místopředseda ÚV KSČM, který také celou besedu překládal z a do anglického jazyka.

Joti Brar pochází z komunistické rodiny, její otec je významný britský komunistický funkcionář a teoretik. Její manžel i bratr jsou aktivní neuvolnění funkcionáři na úrovni vedení strany.

Představení strany

Joti Brarová když představovala jejich Komunistickou stranu Velké Británie (M-L) tak řekla, že strana byla založena před 15-ti roky. Zakládali jí dlouholetí členové komunistické strany, kteří odešli z původní Komunistické strany, protože nesouhlasili s revizionismem a s programem této strany. Tato nová strana přikládá velký význam studiu teorie, jsou údajně teoreticky velmi silní a dokáží si prý zdůvodnit postup strany a rozebrat se v jakémkoliv politickém problému. Což mimochodem na besedě v Plzni několikrát dokázala na příkladech z Velké Británie. Bez teorie není možná revoluce, řekla Joti, když citovala Lenina.

Řekla, že právě toto jim umožňuje jako straně obrazně „plout ve společnosti proti proudu“. Základním učením pro stranu je učení Marxe a Lenina. Několikrát se odvolávala na Leninovo dílo Imperialismus, jako nejvyšší stádium kapitalismu a použila jej pro popsání poměrů v současné Velké Británii.

Působící Komunistické strany ve Velké Británii

Joti Brarová uvedla, že ve Velké Británii je několik komunistických stran a buněk, z toho jsou cca 3 které uznávají ve světě. 
Původní KS Velké Británie byla založena v roce 1920, kdy se sjednotily různé marxistické proudy a působila až do roku 1991, kdy se prakticky rozpadla po pádu Sovětského svazu a porážky socialismu v Evropě. Pod následným obrovským tlakem imperialistické propagandy a euforie.

V letech 1945 až do roku 1956 byla strana na vrcholu svého vlivu, měla několik poslanců. Poté, po smrti Stalina, odhalení kultu osobnosti a po událostech v Maďarsku v roce 1956 zažila největší úbytek členů a ztrátu vlivu. V roce 1959 přijala tato strana dokument – Britská cesta k socialismu – kde je uvedeno, že revoluce není potřeba!

Dnes je podle Joti její program vtělen do sloganu „Volte labouristy“, tedy komunisté „Volte sociální demokraty“. Labouristé jsou prý silní v parlamentu a dokáží prý věci ovlivnit, proto je volte! V této straně zůstalo údajně tolik členů, kolik je prstů na obou rukách. Občasná činnost této strany by se dala podle Joti charakterizovat jako posmrtné škubání těla.

V roce 1991 byla na troskách této strany založena nová KS Velké Británie, která se nezřekla původního programu i s tím prohlášením „Volte labouristy“. Tato strana pod vlivem rozpadu SSSR a pádu socialistického bloku přijala stanovisko, že Velká říjnová revoluce 7.11.1917 byl omyl! Jejím charakteristickým rysem je, že jakmile se v Británii objeví nějaké protestní hnutí proti vládnoucímu režimu, tak se jej snaží převzít a zpacifikovat k obrazu svému. Do světa se tato strana prezentuje tak, že má obrovský vliv na masy britských dělníků, ale ve skutečnosti to není pravda.
Zástupci této strany v odborech vnáší do  komunistického hnutí tradeunistickou politiku, místo, aby to bylo naopak. Tato komunistická strana je údajně plně podřízena silné parlamentní Labourparty!

Situace je dnes taková, že oběma původním komunistickým stranám ubývají výrazně členové a této nové Komunistické straně Marxistické-leninské členská základna pozvolna roste.
Na otázku, kolik má tato marxisticko-leninská Komunistická strana Velké Británie členů Joti Brarová odpověděla, že: „Ne dost“! Zatím ne dost! Přesný počet prý nezveřejňují.

K přijímání nových členů do strany Joti uvedla, že je to těžké ve Velké Británii. Strana má zkušební kandidátskou lhůtu, kdy kandidát musí prokázat, že je schopen být aktivním členem marxisticko – leninské Komunistické strany.

Práce strany směrem do britské veřejnosti

Důležité je podle Joti to, že strana vydává veřejná stanoviska k politické situaci a zveřejňuje je na videu na internetu na YouTube i ve stranických tiskovinách. Jestli že například nějaké zásadní stanovisko se přijímá v místnosti, kde je přítomno pár členů, tak na internetu si jej shlédnou potom anonymně tisíce lidí. Tito lidé nás sledují třeba 1 - 2 roky, až potom dostanou odvahu nás oslovit a požádají o to, stát se členem KS. Mezitím musí sami překonat mnoho předsudků, které jsou v britské společnosti proti KS a socialismu zakořeněny a živeny. Ve Stanovách strany je uvedeno, že člen strany musí být členem 1 konkrétní základní organizace, kde aktivně pracuje v leninském stylu, kde platí členské příspěvky! (Leninská zásada členství).
    
Politická stanoviska této strany jdou často „proti společenskému proudu“ ve Velké Británii, proti tomu co hlásají prorežimní média, vládnoucí politici i ostatní komunistické strany! Lidé tato stanoviska vyhledávají a zkoumají je, protože často sami vnitřně nesouhlasí s tím, co se prezentuje v mediích a co se děje.

Nejvlivnější media ve Velké Británii tuto marxisticko-leninskou KS zásadně ignorují, jako by neexistovala. Strana se soustředí na to, aby dostávala svá stanoviska k dělnické třídě. Snaží se pracovat s dělníky, což je početná sociální skupina ve velké Británii. Mají své tiskoviny, které distribují zdarma v dělnických čtvrtích měst. Daří se jim pronikat i do některých alternativních medií.

Ženské dělnické hnutí ve Velké Británii

Ženy z dělnické třídy se ve Velké Británii zapojují do politické činnosti velmi málo, není tam prý žádná taková ženská organizace. Ženy z dělnických rodin prý mají často i dvě práce, aby uživily rodiny, nebo různé přivýdělky. V této třídě společnosti se prý neřeší, jestli dostává žena za stejnou práci jako muž stejné peníze. Ty platy jsou tam tak nízké u obou, že toto není hlavní problém. Mizí prý komunální i sociální služby. Naopak velká pozornost se věnuje ve Velké Británii buržoaznímu feminismu.

Protiválečné aktivity a boj za mír této Komunistické strany (M-L)

Na otázku jak jejich strana reaguje na válečné avantýry Velké Británie ve světě, ke kterým nemá často mandát Rady bezpečnosti OSN Joti uvedla. Máme tyto zásady:
Nulová tolerance – vůči agresorovi
Nulová tolerance – s imperialistickou válkou
Nulový podíl - našich členů a strany na těchto válečných operacích a bojích
Nulová tolerance – vůči válečné propagandě, jejím šiřitelům a proti válečným štváčům. 
(U Norimberského tribunálu padly také tresty za fašistickou válečnou propagandu)!

V Británii se dost často používá rčení na omluvu válečných agresí Velké Británie ve světě, slovy, např.: No, my jsme si vědomi toho, že ty kroky Velké Británie jsou na hraně. Ale on ten Bašár Assad (prezident Sýrie), není také zrovna akorát! Tak to přejdeme! 

Právě zásadová a jednoznačná stanoviska této marxisticko-leninské strany se nelíbí vládním politikům, protože je, jako bytostné demokraty usvědčují z porušování mezinárodního práva a válečných zločinů. 

Válka v Iráku, kdy agresoři z USA a Velké Británie napadly vojensky bez mandátu RB OSN Irák pod falešnou záminkou zbraní hromadného ničení v rukou Saddáma Husajna, tak v té době se uskutečnila největší protiválečná demonstrace v Londýně za celou historii země. Dva miliony lidí demonstrovali v ulicích Londýna proti této válce! Válku vedl tehdejší britský premiér - labourista Tony Blair! Od parlamentních politiků zazněl potlesk a slova, výborně lidi, přijďte příště zase! Ale nestalo se vůbec nic! Vůdci tohoto protestního hnutí byli sraženi na kolena. Žádná z politických stran, včetně Komunistické strany nedokázala podchytit a využít tento lidský i politický potenciál! Vojenské agrese Velké Británie bez mandátu RB OSN se bohužel opakují! 

Brexit

Tato Komunistická strana Velké Británie (M-L) je pro vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Je pro Brexit. Odůvodňuje to tím, že EU je spojenectví imperialistických zemí pod vedením USA a NATO. Brexit oslabí toto spojenectví. 

Pokud chceme vyhrát nad imperialismem, musíme oslabovat imperialismus, ne jej posilovat. EU se stává spoluviníkem imperialistických válek, protože je podporuje. Spor o tom jestli být v EU či nikoliv je z pohledu této strany o tom, jestli dělat užitečné idioty či nikoliv. To je jasné, uvedla Joti. 

Organizátoři referenda o Brexitu netušili, že výsledek může dopadnou takto. Podle Joti dělníci pochopili, že konečně mohou říci své slovo a že jejich hlas má stejnou váhu jako politiků a využili toho.

Referenda se zúčastnilo 70% oprávněných voličů, což je na Velkou Británii hodně. Těch zbývajících 30 % nechodí k volbám nikdy. Ti dělníci, co hlasovali pro Brexit jsou názoru, že jim Evropská unie nic nepřinesla, naopak.

Brexit se řeší ve Velké Británii již 3 roky a to každodenně! Žádné jiné politické téma není silnější. Brexit rozštěpil všechny parlamentní politické strany i celou britskou společnost. Mezi oběma názorovými křídly je silná dělící čára a uvnitř je zvětšující se střed. Jedno křídlo Toryjú – konzervativců je pro Brexit, druhá část strany je zásadně proti. To samé je u Labouristů. Je to politická krize, která štěpí vládnoucí třídu, politické strany i celou společnost.

Pro Brexit jsou:
Maloburžoazie, drobní podnikatele - živnostníci
Dělnická třída – miliony dělníků, jejichž životní úroveň se od dob Margaret Tatcherové neustále zhoršuje a jejich práva se stále omezují.

Proti Brexitu jsou:
Velkoboržoazie, finanční oligarchie, bankéři a nadnárodní kapitál, velkoprůmyslníci
Ale i dělnické špičky, (privilegované oddíly dělníků) které vládní politici označují jako – progresivní dělníky.

Joti k tomu uvedla, že právě Lenin ve svém díle Imperialismus nejvyšší stádium imperialismu poukazoval na to, že imperialismus má schopnost korumpovat privilegovanou část dělnické třídy, která pak zrazuje svoji třídu.

Joti k Brexitu uvedla, že 3 roky britští dělníci sledují, jak britský Parlament neplní závazky vyplývající z výsledků referenda. A to je obrovská třídní škola pro dělnickou třídu, kterou by jim tato marxisticko-leninská Komunistická strana nemohla sama dát.

Dlouhá desetiletí se říkalo, že britský parlamentní systém je nejlepší na světě, že Británie je kolébkou demokracie. A věci by se měly řešit demokraticky v Parlamentu. Předseda Toryů (konzervativců) v této rozpolcené situaci nyní začal vyzývat britské dělníky, aby šli proti Parlamentu.

Britští dělníci teď vidí, že Parlament jedná o věcech, které se vůbec netýkají dělníků, že sliby politiků jsou jen prázdné řeči, že je to šaškárna a fraška, doslova uvedla Joti. Že demokracie ve Velké Británii je jen pro vládnoucí třídu, že Parlament zastupuje jen bohaté. Dělníci také vidí, že justice v buržoazní společnosti není vůbec neutrální.

Tereza Mayová, britská ministerská předsedkyně prý chtěla učinit celospolečenský kompromis a zajistit sociální smír ve společnosti. Chtěla, aby z Brexitu zůstala jen fasáda navenek, aby bylo vidět na první pohled že se jedná o Brexit, ale aby uvnitř zůstalo vše postaru. (Aby se vlk nažral a koza zůstala celá, respektive vystoupíme, ale výhody si ponecháme). To se jí nepodařilo! Ačkoliv na venek to bylo prezentováno úplně jinak, aby si zachovala konzervativní tvář.

Britské vládnoucí špičky se údajně děsí toho, že by v Británii platily předpisy Evropské unie a oni by nemohli o nich spolurozhodovat. Proto to shodili ze stolu!

Opoziční labouristé v čele s Jeremy Corbynem, který je prezentován jako socialista (Labour Party, Strana práce, je centristicko-levicová politická strana ve Velké Británii) chce zvrátit výsledek referenda. Corbyn je představitelem levicového křídla ve straně a strana se pod jeho vedením dere k vládní moci právě přes téma Brexit. Corbyn chce méně úspor na obyčejných lidech. Podle Joti dokázal Corbyn k jeho straně přitáhnout řadu lidí i členů jiných politických stran, včetně komunistických, ale jeho projekt se nyní začíná hroutit.

Změnit výsledky referenda o Brexitu, nebo zrušit platnost referenda je něco, na co není dělnická třída ve Velké Británii zvyklá. To neprojde!

Brexit bez dohody s EU je zase pro vládnoucí vrstvu v Británii nejméně přijatelný. 

Současná situace kolem Brexitu může podle Joti dopadnout jakkoliv. Není jasné jak to nakonec dopadne!

Komunistická internacionála

Na závěr besedy dostala Joti otázku, jak se dívá na myšlenku ustavit novou Komunistickou internacionálu, která by koordinovala činnost komunistických stran v jednotlivých zemích světa. K tomu Joti uvedla, že si myslí, že na to není vhodná doba. Že nyní neexistuje strana, která by zvítězila ve své zemi a která by se stala přirozeným lídrem komunistického hnutí. Je potřeba aby Komunistická internacionála měla přirozenou autoritu. Teď je situace mezi komunistickými stranami spíše taková, že strany mezi sebou soutěží, kdo je lepší marxista.

Závěr

Na závěr více než dvouhodinové besedy předseda Plzeňského KV KSČM s. Kavij poděkoval místopředsedkyni ÚV Komunistické strany Velké Británie (M-L) Joti Brar za zajímavé názory a postřehy, a za účast na této besedě v Plzni. Popřál jejich straně mnoho úspěchů v politické práci. Poděkoval také za skvělý překlad angličtiny Josefu Skálovi. A na úplný závěr s. Kavij předal Joti Brarové kytici květin a následovalo společné foto.

Fotogalerie

Z leva Mgr. Miroslav Kavij - předseda Plzeňského KV KSČM, RSDr. Josef Skála, CSc. - v roli překladatele, Joti Brar - místopředsedkyně KS Velké Británie (M-L)
Joti Brar a předseda Plzeňského KV KSČM Mgr. Miroslav Kavij
Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM