STOP kriminalizaci Josefa Skály za historické bádání

19. 1. 2023

Zveřejňujeme text protestu redakce italského komunistického magazinu Marx XXI proti kriminalizaci skupiny diskutujících, včetně komunistického politika Josefa Skály, se zdůvodněním diskuze nad otázek ohledně vraždy polských důstojníků během druhé světové války. I Komunistický svaz mládeže čelil mimo jiným útokům i této zámince v podobě zveřejňování textů o minulosti, viz Prohlášení KSM k novému pokusu o kriminalizaci mladých komunistů, a k protestu se připojujeme.

Ne kriminalizaci historického bádání v EU! Solidarita s Josefem Skálou a českými intelektuály obviněnými za zpochybňování viníků katyňského masakru!
Andrea Catone, editor magazinu “MarxVentuno” (Italie)

U obvodního soudu pro Prahu 7 proběhne 1. února 2023 soudní proces s PhDr. Josefem Skálou, CSc. a s českými intelektuály, kteří byli obviněni ze vznášení pochybností o vinících katyňského masakru.

Dne 31. října 2022 samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 7 Tomáš Hübner vydal příkaz na tři osoby - známého marxistického intelektuála a bývalého místopředsedu Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) Josefa Skálu spolu s Vladimírem Kapalem a Jurajem Václavíkem, k 8 měsícům odnětí svobody, podle článku 405 trestního zákoníku České republiky za zpochybnění verze, která přisuzuje katyňský masakr (zabití tisíců polských válečných zajatců na území SSSR obsazeném wehrmachtem v létě 1941) sovětskému vedení.

Dva roky předtím, 2. července 2020, se všichni tři zúčastnili veřejného diskusního fóra, které na žádost posluchačů uspořádal portál https://svobodne-radio.cz/ a které se týkalo katyňského masakru, jenž se stal jedním z hlavních témat protisovětského a antikomunistického tažení politických a společenských sil, které se dostaly k moci v roce 1989 a jejichž verze faktů viní z přípravy a provedení zločinu Sověty. Tuto verzi, založenou na analýze dokumentů a důkazů dostupných do roku 2020, zpochybňují badatelé a vědci z různých zemí, kteří ji připisují nacistickým okupantům1.

Ve fóru ze dne 2. července 2020 J. Skála zdůraznil, že cílem je podnítit další diskusi bez dogmatických prohlášení. Ani on, ani ostatní řečníci masakr polských vězňů nepopírali, nezpochybňovali, ani jej nijak neschvalovali či neospravedlňovali. Pouze se zapojili do debaty, která trvá již více než tři čtvrtě století, o přisouzení odpovědnosti. Jejich chyba spočívá v tom, kde se postavili proti verzi, která je dnes vydávána za nedotknutelný kánon, a argumentovali odkazem na prameny a dokumenty, včetně těch, které se objevily v archivech v období po rozpadu SSSR. Vysílání se setkalo s mnoha pozitivními komentáři a nevyvolalo žádnou kontroverzi.

Dne 18. března 2022, tedy téměř po dvou letech, byli všichni tři účastníci fóra předvoláni Národní centrálou boje proti organizovanému zločinu Policie ČR k podání vysvětlení. Jednalo se o počáteční fázi trestního řízení, které vyvrcholilo 31. října 2022 osmiměsíčním rozsudkem, proti němuž se odvolali.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ SE USKUTEČNÍ 1. ÚNORA 2023.

Sdružení PRAK (Proti represi a kriminalizaci) upozorňuje na některé "náhody", které odhalují instrumentální politické využití článku 405 českého trestního zákoníku. Měsíc před zahájením trestního řízení oznámil Josef Skála svůj záměr kandidovat v prezidentských volbách. Obvinění zasáhlo do prezidentské kampaně a sběru 50 000 podpisů potřebných k podání kandidatury. Navíc patří k nejaktivnějším aktivistům hnutí za mír a proti NATO, které se účastnilo masových podzimních demonstrací v Praze a dalších centrech země. Trestní zákoník byl použit proti němu a opozičnímu politickému hnutí, jehož je aktivním členem, s cílem omezit jeho politickou akceschopnost.

V roce 2000, krátce po oficiálním vstupu Maďarska, Polska a České republiky do NATO (12. března 1999), byl přijat zákon, který do trestního zákoníku z roku 1961 zavedl článek 261a, který spojuje nacistické a komunistické zločiny:

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

V novém trestním zákoníku, který vstoupil v platnost 1. ledna 2010, se pak stane článkem 405. Tato formulace - stejně jako jiné v trestních zákonících bývalých socialistických zemí, jako je Litva, Polsko, Slovensko a Maďarsko2 - ponechává široký prostor pro uvážení a libovůli soudnímu orgánu, který se mění v nejvyšší vědeckou autoritu, strážce nezpochybnitelné pravdy, jejíž zpochybnění vede k odnětí svobody. V zemích "svobodné" EU se vrací středověký inkviziční tribunál.

Kriminalizace historické zkušenosti komunismu se mohla prosadit v novém politicko-právním přístupu některých západních zemí v 90. letech 20. století - Francie (1990), Rakousko (1992), Německo (1994), Belgie (1995), Lucembursko (1997)3 - které považovaly za nutné, aby by se popírání holocaustu bránilo prostřednictvím trestního zákoníku, a to v soudních síních namísto univerzit a ve veřejné diskusi. Cestu, kterou velká část badatelů a historiků kritizovala pro její předvídatelné převrácené účinky. Stefano Levi Della Torre například napsal, že je "nenormální trestat zákonem zločiny názorů, a to i proto, že se tím nepřímo navrhuje, aby existovala oficiální pravda schválená zákonem. Zákonná lež předpokládá zákonnou pravdu, což je myšlenka známá inkvizicím a totalitám a nepřátelská demokracii a vědeckému výzkumu. Odstranění zlovolné lži zákonem otevírá také průlom do oblasti ústavních práv, o kterém se neví, kde skončí. Proti zcestným a špatně míněným názorům a teoriím je třeba aktivně bojovat na půdě kulturních bitev"4.

Za více než třicet let od roku 89 se v EU prostřednictvím nepřetržitého a stále tvrdšího mediálního nátlaku antikomunistických a protiruských nacionalistů z bývalých socialistických zemí střední a východní Evropy a extremistických ideologů NATO prosadil nový historický narativ, která převrací tu, která - při vší krutosti studené války - uznala velkou historickou hodnotu spojenecké protinacistické koalice a zásadní a nepostradatelný přínos Sovětského svazu k vítězství nad nacistickým fašismem. Pečetí tohoto nového narativu se stala rezoluce Evropského parlamentu z 19. září 2019 "Význam evropské paměti pro budoucnost Evropy"5 , která zbavuje veškerou hodnotu mezinárodní protifašistickou alianci tím, že sloučila nacistické Německo a SSSR v odsouzení bez odvolání, poukázala na ně jako na spoluodpovědné (s poněkud větším důrazem na Rusy) za vypuknutí druhé světové války a veškeré truchlení, které následovalo, a odkazuje na liberální demokracii jako na maják a osud národů Evropy. Na tomto základě může fungovat nová inkvizice 21. století, která uvězní každého, kdo vznese byť jen důvodnou pochybnost o dějinách psaných a schvalovaných vládnoucími politickými silami.

Obvinění a odsouzení Josefa Skály a dalších řečníků na katyňské debatě 2. července 2020 překračuje stejně široké meze a velkou volnost (se snadným sklouznutím ke svévoli), kterou česká trestní legislativa dává policejním orgánům a soudci, jak to odsoudila skupina demokratických právníků a právniček v nepřímém dokumentu, který konstatoval, že v programu z 2. července 2020 se neobjevil sebemenší emocionální exces nebo výroky, které by dnes mohly kohokoli urazit nebo ponížit, ohrozit jeho práva nebo hodnoty a normy demokratické společnosti. Rozhlasová diskuse o zločinu před 80 lety nabídla veřejně dostupné výsledky seriózních vědců; žádný z předložených argumentů nebyl bez doložitelného zdroje. Program byl tedy zcela v souladu s tím, co svobodě projevu zaručuje platná Ústava ČR a Listina základních práv a svobod.

Obvinění a odsouzení tří hlasatelů je znepokojivým precedentem a dalším krokem k tomu, aby se EU stávala stále netolerantnější vůči odlišným názorům a ještě více se rozcházela se zásadami svobody, které tak hlasitě hlásá na každém kroku.

Solidarita s obviněnými v Praze a snaha o jejich úplné osvobození nyní nabývá hodnoty obecnějšího boje v EU za obranu svobody projevu a politické schopnosti proti represím.

Poznámky

1 Aktualizované shrnutí najdete v knize GROVER FURR, The Katyn Massacre: A Re-examination in the Light of Recent Evidence, in: "Cultural Logic: Marxist Theory & Practice", svazek 24 (2020), s. 37-49, na https://ojs.library.ubc.ca/index.php/clogic/article/view/193976.

2 Srov. k tomu CAJANI, L. (2012). Trestní zákony o historii: Případ Evropské unie, "Historein", 11, 19-48. https://doi.org/10.12681/historein.138.

3 Viz 6 ragioni per non punire il negazionismo [6 důvodů, proč netrestat popírání], 30. října 2010, na http://www.hakeillah.com/5_10_01.htm. Viz také mimo jiné Contro il negazionismo, per la libertà della ricerca storica [Proti popírání, za svobodu historického bádání], podepsané v roce 2007 stovkami akademiků a vědců, publikované ve "Storicamente", 2 (2006), https://storicamente.org/02negazionismo.

4 Viz v této souvislosti mimo jiné články Joao Arsenia Nunese a Enrica Marii Massucciho v časopise "MarxVentuno" č. 2-3/2021, s. 241-262.

Překlad KSM

původní článek https://www.marx21.it/storia-teoria-e-scienza/no-alla-criminalizzazione-della-ricerca-storica-nella-ue-solidarieta-con-josef-skala-e-gli-studiosi-di-praga-incriminati-per-aver-sollevato-dubbi-sui-responsabili-del-massacro-di-katyn/

anglicky https://www.marx21.it/en/no-to-the-criminalisation-of-historical-research-in-the-eu-solidarity-with-josef-skala-and-the-prague-scholars-indicted-for-raising-doubts-about-those-responsible-for-the-katyn-massacre/

No alla criminalizzazione della ricerca storica nella Ue! Solidarietà con Josef Skála e gli studiosi di Praga incriminati per aver sollevato dubbi sui responsabili del massacro di Katyn!

Pubblicato il 17 Gennaio 2023

FacebookTwitterEmailWhatsAppTelegramVK

WeChat

https://www.marx21.it/wp-content/uploads/2023/01/josef-skala.jpeg

di Andrea Catone, direttore della rivista “MarxVentuno”

La storia in tribunale. Il primo febbraio si svolgerà a Praga il processo contro Josef Skála e gli studiosi di Praga incriminati per aver sollevato dubbi sui responsabili del massacro di Katyn.

Il 31 ottobre 2022, Tomáš Hübner, giudice unico del Tribunale distrettuale di Praga 7, ha condannato a otto mesi di reclusione Josef Skála, noto intellettuale marxista, ex vicepresidente del Partito comunista di Boemia e Moravia (KSCM), insieme con Vladimír Kapal, e Juraj Václavík, tutti e tre incriminati, in base all’articolo 405 del Codice penale della Repubblica ceca, per aver messo in discussione la versione che attribuisce alla dirigenza sovietica il massacro di Katyn (l’uccisione di migliaia di prigionieri di guerra polacchi sul territorio dell’URSS, occupato dalla Wehrmacht nell’estate del 1941).

Due anni prima, il 2 luglio 2020, i tre avevano partecipato al forum di discussione pubblica – organizzato, su richiesta degli ascoltatori, da www.svobodne.radio.cz – sul massacro di Katyn, divenuto uno dei principali argomenti della crociata antisovietica e anticomunista delle forze politiche e sociali andate al potere nel 1989, la cui versione dei fatti scarica sui sovietici premeditazione ed esecuzione del crimine. Tale versione, sulla base dell’analisi dei documenti e delle prove disponibili fino al 2020, è contestata da ricercatori e studiosi di diversi Paesi, che l’hanno attribuita agli occupanti nazisti1.

Nel forum del 2 luglio 2020 J. Skála ha sottolineato che l’obiettivo era quello di stimolare ulteriori discussioni senza alcuna affermazione dogmatica. Né lui né gli altri relatori hanno negato o messo in dubbio il massacro dei prigionieri polacchi, né tantomeno lo hanno avallato o giustificato in alcun modo. Sono entrati esclusivamente in un dibattito, che dura da oltre tre quarti di secolo, sull’attribuzione delle responsabilità. La loro colpa è quella di essersi opposti alla versione oggi spacciata come canone inviolabile, argomentando con riferimento a fonti e documenti, compresi quelli emersi dagli archivi nel periodo successivo al crollo dell’URSS. La trasmissione ha avuto molti commenti positivi e non ha sollevato polemiche.

Il 18 marzo 2022 – quasi due anni dopo – tutti e tre i partecipanti al forum sono stati convocati dal Comando nazionale per la lotta alla criminalità organizzata della Polizia della Repubblica Ceca per fornire spiegazioni. Era la fase iniziale del procedimento penale, che ha avuto il suo primo epilogo nella condanna a 8 mesi del 31 ottobre, alla quale hanno fatto opposizione.

IL PROCESSO SI SVOLGERÀ IL 1° FEBBRAIO 2023.

L’associazione PRAK (Contro la repressione e la criminalizzazione) mette in luce alcune “coincidenze” che rivelano l’uso politico strumentale dell’articolo 405 del codice penale ceco. Un mese prima dell’inizio del procedimento penale, Josef Skála aveva annunciato l’intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali. L’incriminazione lo ha ostacolato nella raccolta delle 50.000 firme necessarie alla presentazione della candidatura. Inoltre, egli è tra i militanti più attivi del movimento per la pace e contro la NATO, che ha partecipato alle massicce manifestazioni autunnali a Praga e in altri centri del Paese. Si ricorre al codice penale per colpire lui e il movimento politico d’opposizione di cui è parte attiva, per inibirgli l’agibilità politica.

Nel 2000, poco dopo l’ingresso ufficiale di Ungheria, Polonia e Repubblica ceca nella NATO (12 marzo 1999) venne approvata la Legge che introduceva nel codice penale del 1961 l’art. 261a, che accomuna crimini nazisti e comunisti:

Chiunque neghi, metta in dubbio2, approvi o tenti di giustificare pubblicamente il genocidio nazista, comunista o di altro tipo o crimini nazisti, comunisti o di altro tipo contro l’umanità o crimini di guerra o crimini contro la pace è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Diventerà poi, nel nuovo codice penale entrato in vigore il 1° gennaio 2010, l’articolo 405. Questa formulazione – al pari di altre presenti nei codici penali di Paesi ex socialisti quali Lituania, Polonia, Slovacchia, Ungheria – lascia ampi margini di discrezionalità e di arbitrarietà all’autorità giudiziaria, che viene trasformata in autorità scientifica suprema, depositaria di una verità indiscutibile, dubitare della quale porta al carcere. Nei Paesi della “libera” UE torna il medievale Tribunale dell’Inquisizione.

La criminalizzazione dell’esperienza storica del comunismo ha potuto impiantarsi sulla nuova impostazione politico-giuridica di alcuni Paesi occidentali negli anni 90 – Francia (1990), Austria (1992) Germania (1994), Belgio (1995), Lussemburgo (1997)3 – che ritennero di contrastare il negazionismo della Shoah attraverso il codice penale, nelle aule del tribunale invece che in quelle universitarie e nel dibattito pubblico. Una strada che buona parte della comunità dei ricercatori e degli storici criticò per i suoi prevedibili effetti perversi. Scriveva ad esempio Stefano Levi Della Torre che è “aberrante colpire per legge reati di opinione, anche perché ciò propone indirettamente che esista una verità ufficiale sancita per legge. La falsità per legge presuppone una verità per legge, e questa è un’idea familiare alle inquisizioni e ai totalitarismi, e ostica per la democrazia e per la ricerca scientifica. Colpire per legge anche una menzogna malintenzionata apre nel campo dei diritti costituzionali una breccia che non si sa dove vada a finire. Le opinioni e le teorie aberranti e malintenzionate vanno combattute sul terreno delle battaglie culturali, attivamente”4.

Negli oltre trent’anni seguiti all’89, attraverso un martellamento mediatico ininterrotto e sempre più duro operato dai nazionalisti anticomunisti e antirussi dei paesi ex socialisti dell’Europa centro-orientale e dagli ideologi oltranzisti della NATO, si è imposta nella UE una nuova narrazione storica, che rovescia quella che – pur con tutte le asperità della guerra fredda – riconosceva il grande valore storico della coalizione alleata antinazista e l’apporto fondamentale e imprescindibile dell’Unione Sovietica alla vittoria contro il nazifascismo. Il suggello di questa nuova narrazione è stata la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 “Importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa”5, che toglie qualsiasi valore all’alleanza internazionale antinazifascista per accomunare in una condanna senza appello Germania nazista e URSS, additati come corresponsabili (con qualche accento più pesante contro i russi) dello scoppio della II guerra mondiale e di tutti i lutti che ne seguirono, e indicando nelle liberaldemocrazie il faro e il destino dei popoli europei. Su questa base può così operare la nuova Inquisizione del XXI secolo, che mette in carcere chiunque sollevi anche un fondato dubbio sulla storia scritta e sancita dalle forze politiche al potere.

L’incriminazione e la condanna di Josef Skála e degli altri relatori al dibattito su Katyn del 2 luglio 2020 va al di là delle stesse maglie larghe e della grande discrezionalità (con facile slittamento nell’arbitrarietà) che la legislazione penale ceca consegna alle autorità di polizia e al giudice, come denuncia un gruppo di giuristi e avvocati democratici in un circostanziato documento, in cui si rileva che nel programma del 2 luglio 2020, non c’era il minimo eccesso emotivo o dichiarazioni che potessero insultare o umiliare qualcuno oggi, o minacciare i suoi diritti o i valori e le norme di una società democratica. La discussione radiofonica sul crimine di 80 anni fa ha offerto risultati pubblicamente disponibili di studiosi seri; nessuna delle argomentazioni avanzate era priva di una fonte documentabile. Pertanto, il programma era del tutto coerente con quanto la Costituzione ceca vigente e la Carta dei diritti e delle libertà fondamentali garantiscono alla libertà di espressione.

L’incriminazione e la condanna dei tre relatori stabilisce un precedente allarmante, è un ulteriore passo verso una UE sempre meno tollerante del dissenso, sempre più in contraddizione con quei principi di libertà che in modo altisonante proclama ad ogni piè sospinto.

La solidarietà con gli incriminati di Praga e l’impegno perché siano pienamente scagionati assume oggi il valore di una battaglia più generale nella UE per la difesa della libertà di espressione e di agibilità politica, contro la repressione.

Note:

1 Una sintesi aggiornata si può leggere in Grover Furr,The Katyn Massacre: A Re-examination in the Light of Recent Evidence, in “Cultural Logic: Marxist Theory & Practice”,Volume 24 (2020), pp. 37-49, in https://ojs.library.ubc.ca/index.php/clogic/article/view/193976.

2 Corsivo mio, AC.

3 Cfr. Cajani, L. (2012). CriminalLawsonHistory:TheCaseoftheEuropeanUnion, “Historein”, 11, 19–48. https://doi.org/10.12681/historein.138.

4 Cfr. 6 ragioni per non punire il negazionismo, 30 ottobre 2010, in http://www.hakeillah.com/5_10_01.htm. Si veda anche, tra gli altri, Contro il negazionismo, per la libertà della ricerca storica, firmato nel 2007 da centinaia di docenti universitari e studiosi, pubblicato inStoricamente”, 2 (2006), https://storicamente.org/02negazionismo: “La strada della verità storica di Stato non ci sembra utile per contrastare fenomeni, molto spesso collegati a dichiarazioni negazioniste (e certamente pericolosi e gravi), di incitazione alla violenza, all’odio razziale, all’apologia di reati ripugnanti e offensivi per l’umanità […] È la società civile, attraverso una costante battaglia culturale, etica e politica, che può creare gli unici anticorpi capaci di estirpare o almeno ridimensionare ed emarginare le posizioni negazioniste. Che lo Stato aiuti la società civile, senza sostituirsi ad essa con una legge che rischia di essere inutile o, peggio, controproducente”.

5 Si vedano in proposito, tra gli altri, gli articoli di Joao Arsenio Nunes e Enrico Maria Massucci in “MarxVentuno” n. 2-3/2021, pp. 241-262.

Unisciti al nostro canale telegram

NO TO THE CRIMINALISATION OF HISTORICAL RESEARCH IN THE EU! SOLIDARITY WITH JOSEF SKÁLA AND THE PRAGUE SCHOLARS INDICTED FOR RAISING DOUBTS ABOUT THOSE RESPONSIBLE FOR THE KATYN MASSACRE!

Pubblicato il 17 Gennaio 2023

FacebookTwitterEmailWhatsAppTelegramVK

WeChat

 

by Andrea Catone, editor of the magazine “MarxVentuno” (Italy)

History in court. On 1 February, the trial against Josef Skála and the Prague scholars indicted for raising doubts about those responsible for the Katyn massacre will take place in Prague.

On 31 October 2022, Tomáš Hübner, single judge of the Prague 7 District Court, sentenced Josef Skála, a well-known Marxist intellectual and former vice-president of the Communist Party of Bohemia and Moravia (KSCM), together with Vladimír Kapal, and Juraj Václavík, all three indicted, to eight months’ imprisonment, under Article 405 of the Criminal Code of the Czech Republic, for having challenged the version attributing the Katyn massacre (the killing of thousands of Polish prisoners of war on the territory of the USSR, occupied by the Wehrmacht in the summer of 1941) to the Soviet leadership.

Two years earlier, on 2 July 2020, the three had participated in the public discussion forum – organized, at the request of the listeners, by www.svobodne.radio.cz – on the Katyn massacre, which had become one of the main topics of the anti-Soviet and anti-Communist crusade of the political and social forces that came to power in 1989, whose version of the facts blames the Soviets for the premeditation and execution of the crime. This version, based on the analysis of documents and evidence available up to 2020, is disputed by researchers and scholars from various countries, who have attributed it to the Nazi occupiers1.

In the forum of 2 July 2020 J. Skála emphasised that the aim was to stimulate further discussion without any dogmatic statements. Neither he nor the other speakers denied or questioned the massacre of Polish prisoners, nor did they endorse or justify it in any way. They have only entered into a debate, which has lasted for over three quarters of a century, on the attribution of responsibility. They were guilty of opposing the version that is now passed off as inviolable canon, arguing with reference to sources and documents, including those that emerged from the archives in the period after the collapse of the USSR. The broadcast received many positive comments and did not raise controversy.

On 18 March 2022 – almost two years later – all three participants in the forum were summoned by the National Command for Combating Organised Crime of the Police of the Czech Republic to provide explanations. This was the initial stage of the criminal proceedings, which culminated in the 8-month sentence on 31 October, to which they appealed.

THE TRIAL WILL TAKE PLACE ON 1 FEBRUARY 2023.

The association PRAK (Against Repression and Criminalisation) highlights some ‘coincidences’ that reveal the instrumental political use of Article 405 of the Czech Criminal Code. A month before the criminal proceedings began, Josef Skála had announced his intention to run in the presidential elections. The indictment hindered him in the collection of the 50,000 signatures needed to submit his candidature. Moreover, he is among the most active supporters of the peace and anti-NATO movement, which took part in the massive autumn demonstrations in Prague and other centres of the country. The criminal code was used to target him and the opposition political movement of which he is an active member, in order to inhibit his political agility.

In 2000, shortly after the official entry of Hungary, Poland and the Czech Republic into NATO (12 March 1999), the Law was passed introducing Article 261a, which lumps together Nazi and Communist crimes, into the Criminal Code of 1961:

Whoever publicly denies, questions, approves or tries to justify Nazi or communist genocide or other crimes against humanity committed by Nazis or communists shall be punished by a term of imprisonment from six months to three years.

It will then become Article 405 in the new Criminal Code that came into force on 1 January 2010. This wording – like others in the penal codes of former socialist countries such as Poland, Lithuania, Slovakia and Hungary2 – leaves wide margins of discretion and arbitrariness to the judicial authority, which is transformed into the supreme scientific authority, repository of an indisputable truth, doubting which leads to imprisonment. In the countries of the ‘free’ EU, the medieval Inquisition Tribunal returns.

The criminalisation of the historical experience of communism was able to implant itself in the new political-legal approach of some Western countries in the 1990s – France (1990), Austria (1992) Germany (1994), Belgium (1995), Luxembourg (1997) – which considered opposing Holocaust denialism through the criminal code, in courtrooms instead of in universities and in public debate. A path that much of the community of researchers and historians criticised for its predictable perverse effects. Stefano Levi Della Torre, for example, wrote that it is “aberrant to punish by law crimes of opinion, also because this indirectly proposes that there is an official truth sanctioned by law. Falsehood by law presupposes a truth by law, and this is an idea familiar to inquisitions and totalitarianisms, and hostile to democracy and scientific research. Striking down a malicious lie by law also opens a breach in the field of constitutional rights that one does not know where it will end up. Aberrant and ill-intentioned opinions and theories must be fought on the terrain of cultural battles, actively”3 .

In the more than thirty years since ’89, through an uninterrupted and increasingly harsh media hammering by the anti-communist and anti-Russian nationalists of the former socialist countries of East-Central Europe and the extremist NATO ideologues, a new historical narrative has imposed itself in the EU, which overturns the one that – despite all the harshness of the Cold War confrontation – recognized the great historical value of the Allied anti-Nazi coalition and the fundamental and indispensable contribution of the Soviet Union to the victory against Nazi-Fascism. The seal on this new narrative was the European Parliament Resolution of 19 September 2019 ‘Importance of European memory for the future of Europe’ which removes any value from the international anti-Nazi-fascist alliance in order to unite in a condemnation without appeal Nazi Germany and the USSR, pointed at as co-responsible (with some heavier emphasis against the Russians) for the outbreak of World War II and all the mourning that followed, and pointing to liberal democracies as the beacon and the destiny of the peoples of Europe4. On this basis, the new Inquisition of the 21st century can thus operate, jailing anyone who raises even a well-founded doubt about the history written and sanctioned by the political forces in power.

The incrimination and conviction of Josef Skála and the other speakers at the Katyn debate on 2 July 2020 goes beyond the same broad meshes and great discretion (with easy slippage into arbitrariness) that the Czech criminal legislation gives to the police authorities and the judge, as denounced by a group of democratic lawyers and jurists in a circumstantial document, which noted that in the programme of 2 July 2020, there was not the slightest emotional excess or statements that could insult or humiliate anyone today, or threaten their rights or the values and norms of a democratic society. The radio discussion on crime 80 years ago offered publicly available results from serious scholars; none of the arguments put forward were without a documentable source. Therefore, the programme was entirely consistent with what the current Czech Constitution and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms guarantee to freedom of expression.

The indictment and conviction of the three rapporteurs sets an alarming precedent, is a further step towards an EU that is less and less tolerant of dissent, and increasingly at odds with those principles of freedom that it so loudly proclaims at every turn.

The solidarity with those indicted in Prague and the commitment to their full exoneration now takes on the value of a more general battle in the EU for the defence of freedom of expression and political agility, against repression.

Note:

1An updated summary can be read in GROVER FURR, The Katyn Massacre: A Re-examination in the Light of Recent Evidence, in “Cultural Logic: Marxist Theory & Practice”, Volume 24 (2020), pp. 37-49, at https://ojs.library.ubc.ca/index.php/clogic/article/view/193976.

2Cf. CAJANI, L. (2012). Criminal Laws on History: The Case of the European Union, “Historein”, 11, 19-48. https://doi.org/10.12681/historein.138.

3See 6 ragioni per non punire il negazionismo [6 Reasons Not to Punish Denialism], 30 October 2010, at http://www.hakeillah.com/5_10_01.htm. See also, among others, Contro il negazionismo, per la libertà della ricerca storica [Against Denialism, for Freedom of Historical Research], signed in 2007 by hundreds of academics and scholars, published in “Storicamente”, 2 (2006), https://storicamente.org/02negazionismo.

4See in this regard, among others, the articles by Joao Arsenio Nunes and Enrico Maria Massucci in “MarxVentuno” no. 2-3/2021, pp. 241-262.

Unisciti al nostro canale telegram

Zdroj: 
ksm.cz