V Plzni se v pondělí 11.12.2023 uskutečnilo 8. zasedání Plzeňského Krajského výboru KSČM

12. 12. 2023

Jednalo se o řádné zasedání, dle schváleného plánu práce. Program jednání byl nasycený závažnými body.

V úvodu zasedání členové Krajského výboru KSČM uctili povstáním a minutou ticha památku RSDr. Karla Šmejkala, předsedy OV KSČM Rokycany, který nedávno zemřel po dlouhodobější nemoci. Funkci předsedy Okresního výboru KSČM v Rokycanech, ale i člena pléna KV KSČM vykonával s. Karel Šmejkal dlouhou řadu let. Byl to čestný a obětavý funkcionář, srandista, který uměl svým humorem a přístupem k lidem pobavit a stmelit lidi. Čest Tvojí památce Karle!

Krajský výbor na svém zasedání projednal:

Personální změny v Krajském výboru KSČM, kdy došlo ke změně zástupců z okresu Rokycany a Klatovy.

Zhodnotil pozitivně veřejné protivládní demonstrace, které organizovala KSČM v Plzni, ale i v jednotlivých okresech Plzeňského kraje v roce 2023. Bylo rozhodnuto, že v konání veřejných protivládních demonstrací bude KSČM v Plzeňském kraji pokračovat i v roce 2024.

Byly vyhodnoceny informace z konání výročních členských schůzí Základních organizací KSČM a na ně navazujících jednání okresních konferencí KSČM, které se uskutečnily v období od 1. září do konce listopadu 2023.

Byla projednána obsahová, organizační i kádrová příprava Krajské konference KSČM, která se uskuteční v soboru 16.12.2023. Krajský výbor schválil předložené dokumenty a doporučil je Krajské konferenci k projednání.

Jako průběžné body byla projednána aktuální situace kolem přípravy KSČM na volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 7. - 8. června 2024, a příprava na volby do Krajského zastupitelstva, které proběhnou na podzim roku 2024.

Dalším bodem bylo schválení plánů práce orgánů KV KSČM na rok 2024.

Byla projednána informace o hospodaření Krajského výboru KSČM za období leden – říjen 2023 a výhled hospodaření za celý rok 2023.

Došlo ke schválení rozpočtu KV KSČM na rok 2024, včetně schválení finančních prostředků na volby v roce 2024. Na vědomí bylo vzato stanovisko Krajské revizní komise k navrhovanému rozpočtu 2024.

V bodě různé byla projednána informace zastupitele za KSČM o činnosti Zastupitelstva Plzeňského kraje v mezidobí. Diskuse na zastupitelstvu PK se vedla kolem městské nemocnice v Sušici, která se dlouhodobě potýká s řadou problémů. Plzeňský kraj navrhl v tomto období městu Sušice, že tuto nemocnici, která je aktuálně ve finanční ztrátě, převezme do sítě nemocnic Plzeňského kraje, ale bezúplatným převodem. Čímž by se vyřešily dlouhodobé existenční problémy této nemocnice. Zastupitelstvo města Sušice s tím ale nesouhlasí. Krajský výbor KSČM dlouhodobě usiluje o to, aby tato Sušická nemocnice byla zachována a poskytovala zdravotní péči lidem z tohoto odlehlého regionu Plzeňského kraje. KSČM je názoru, že by bylo vhodné, aby tato nemocnice byla pod Krajským úřadem v síti krajských nemocnic a tím by byla finančně i kádrově zajištěna. Jednání mezi krajem a městem o této otázce budou nadále pokračovat.

V bodě různé byly projednány interní informace ze zasedání Ústředního výboru KSČM a jeho Výkonného výboru ÚV KSČM.

 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Plénum Plzeňského KV KSČM