Tisková zpráva Klubu zastupitelů KSČM z 5. zasedání Plzeňského krajského zastupitelstva, které se konalo dne 12.6.2017

13. 6. 2017

Na pořadu jednání zastupitestva byly obvyklé body, řada bodů se týkala rozdělení různých dotačních titulů, které kraj vyhlásil. Např. šlo o dotace podpory sborů dobrovolných hasičů, výstavbu požárních zbrojnic v obcích, péče o válečné hroby, bezpečné branky, podpora budování a modernizace sportovišť a další.

Největší diskuse se týkala zprávy o činnosti rady, která souvisela s tím, že rada kraje odvolala skoro všechny členy orgánů našich nemocnic i zdravotnického holdingu a najmenovala tam jiné členy. A v řadě případů šlo o jmenování pětinásobné, tj. do holdingu i čtyřech našich akutních nemocnic. To má být výsledek rozboru hospodaření nemocnic, který stál cca l mil. Kč. Následně pak v jednání zastupitelstva byly předloženy změny stanov našich nemocnic, z kterých vyplývá namnožení členů orgánů holdingu i nemocnic a tak zdražení nákladů na tyto orgány. Také rada kraje rozpočtovým opatřením přidala holdingu hned 7 mil. Kč.

Diskuse ze strany opozice se týkala zastoupení opozice při obsazení těchto orgánů. Hejtman sice reagoval tak, že návrh opozice na zastoupení v orgánech bude projednávat. V tu dobu již ale bylo známo, že po skončení zasedání zastupitelstva je svolána mimořádná rada kraje, která tyto orgány jako valná hromada, bude volit. Velmi pěkný pokus, jak si zahrát na demokrata.

Část zasedání zastupitelstva kraje byla věnována majetkovým bodům, které proběhly bez větší diskuse s výjimkou memoranda ve věci výstavby nové budovy Západočeské galerie. Nakonec bylo toto memorandum schváleno. Stavba se uskuteční v případě, že větší část plánovaných nákladů bude hrazena dotací z ministerstva kultury.

Po tomto bodu byla dána příležitost občanům okresu Rokycany, kteří se dostavili na zasedání s požadavkem na vystoupení ve věci uzavření gynekologicko porodnického oddělení v Rokycanské nemocnici, a.s. K tomuto bodu pak byla další diskuse, kdy za náš klub vystoupila s. Lišková, která je rovněž zastupitelkou města Rokycan a byla pověřena starostou, aby sdělila, že týž den zastupitelstvo města o této otázce bude jednat. Ze zastupitelstva města Rokycan vystoupil rovněž Ing. Šašek. Vystoupili i další členové zastupitelstva kraje.

Reakce ze strany krajské radní pro zdravotnictví se nesla v duchu zdůvodňování proč to zavřít, ale v žádném případě se zodpovědní funkcionáři nevyjádřili v tom duchu, co udělat, aby oddělení mohlo fungovat dále! Celá akce poškozuje nemocnici jako celek a v důsledku může dojít k zániku nemocnice jako takové. Je vidět, že rozbor nemocnic nebude sloužit k lepšímu zabezpečení dostupnosti lékařské péče, jak tvrdil pan hejtman na semináři, kde jsme byli seznámeni s výsledky rozboru. Nejvíce zajímavé je to, že do orgánů holdingu a nemocnic jsou najmenováni oni „experti“, kteří prováděli rozbor za milion Kč.

Jedním z prvních bodů bylo "uvolnění" dalšího předsedy výboru (pozn. nová, velmi dobře placená funkce na plný pracovní úvazek), a to Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost, takže máme již 4 z 9 výborů s uvolněnými předsedy! 

Zbývající část zastupitelstva a body v programu již proběhly vcelku bez vážnější diskuse. Jednání, které započalo v 10 hodin dopoledne skončilo několik minut po půl šesté odpoledne.

Autor: 
JUDr. Zdeňka Lišková, zastupitelka Plzeňského krajského zastupitelstva za KSČM
Zdroj: 
Klub zastupitelů KSČM v Plzeňském krajském zastupitelstvu