V Plzni se dne 18.9.2017 uskutečnilo 8. zasedání pléna KV KSČM

19. 9. 2017

Dne 18.9.2017 se uskutečnilo v Plzni v domě KSČM, od 16:00 hodin, již 8. zasedání Krajského výboru KSČM. Jednání byla přítomna předsedkyně Ústřední revizní komise ÚV KSČM s. JUDr. Zdeňka Lišková z Rokycan.

Na programu jednání byly tyto body:

1. Informace o stavu příprav a úkolech krajské organizace KSČM na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají v temínu 20. a 21.10. 2017. K tomuto bodu proběhla široká diskuse: 
Byla zhodnocena předvolební kontaktní akce v Domažlicích, která se konala 14.9.2017 za účasti předsedy ÚV KSČM s. Filipa
Byla vzata na vědomí informace o mediálních výstupech lídra kandidátky KSČM PhDr. Ing. Jiřího Valenty k volbám 
Byla vzata na vědomí informace o akci „Proškolení kandidátů KSČM“, která se uskutečnila 4.9.2017 v Plzni
Byla projednána informace o stavu výroby volebních materiálů. K 18.9.2017 jsou všechny materiály vyrobeny a poskytnuty jednotlivým OV KSČM   a ZO KSČM k dispozici. Kromě volebních Haló novin, které se teprve budou tisknout v Praze, ale jsou již obsahově a graficky zpracované.   Ty budou distribuovány do domácností v říjnu 2017.
Byla projednána informace o průběžném stavu čerpání finančních prostředků vyčleněných na volby 2017 
Byla diskutována otázka týdenního dispečinku předvolebních akcí v jednotlivých obcích a městech Plzeňského kraje, které organizuje KSČM  a delegování kandidátů na tyto akce
V diskusi k tomuto bodu vystoupilo několik členů se zkušenostmi z volební kampaně a s dotazy k volbám.
V kraji se objevují komplikace s výlepem plakátů v obcích, kdy toto musí být evidováno na transparentním účtu k volbám. Je to spojeno s obrovskou       byrokratickou zátěží pro politické strany a ukazuje se i nepřipravenost některých obcí v kraji toto řešit.

2. KV KSČM projednal informaci o ekonomickém vyúčtování letního dětského tábora na Kamzíku, který organizovala v létě 2017 KSČM. 

3. KV KSČM projednal stav hospodaření KV KSČM za 1. - 6. měsíc 2017. Hospodaření je vyrovnané, čerpání rozpočtu je nižší než 50%, ale hlavní výdajové položky naběhnou k volbám ve III.Q. 2017. 

4. KV KSČM projednal stav příprav výročních členských schůzí Základních organizací KSČM, které budou probíhat koncem roku 2017. Projednal také stav příprav okresních a krajské konference KSČM a jejich kádrové zabezpečení, které se budou konat v 1. čtvrtletí roku 2018.

5. KV KSČM projednal informaci o práci Klubu krajských zastupitelů za KSČM a informaci o ukončení práce Poslanecké sněmovny v souvislosti s koncem volebního období.

Autor: 
Mediální úsek KV KSČM Plzeňského kraje
Zdroj: 
Mediální úsek KV KSČM Plzeňského kraje