USKUTEČNIL SE X. NÁRODNÍ SNĚM KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ

8. 7. 2018

   Poslední červnovou sobotu a první červencovou neděli 2018 se konal ve Žďáru nad Sázavou X. Národní sněm Klubu českého pohraničí.

   Přestože nejdůležitější jednací částí sněmu byla jistě volba nové Národní rady, obsahoval program sněmu, ve dvoudenním jednání, mnohé další zajímavé jednací body programu.

    S odstupem času, lze říci, že sněm naplnil své zadání. Byla vcelku objektivně zhodnocena    práce za období od IX. Národního sněmu, předneseny a schváleny zprávy Ústřední, Kontrolní a Rozhodčí komise. Bylo předáno ocenění za obětavou vlasteneckou činnost mnoha členům územních rad a zvoleno nové vedení Národní rady KČP, která do svého čela nominovala JUDr. Gustava Janáčka. Projednáno a schváleno bylo „Provolání účastníků X. Národního sněmu KČP“ a mnoho dalších, jistě důležitých jednacích bodů programu tohoto sněmu. Přesto nelze nezmínit skutečnost, že se nepodařilo hlouběji reagovat na diskusní vystoupení mnoha delegátů, kteří se kriticky a věcně vyjadřovali k rozhodujícím oblastem práce KČP, a jejichž diskusní příspěvky zobrazovaly vlastní zkušenosti z reálného života.

    Za připomenutí jistě stojí, že důležitým předpokladem našeho vlasteneckého spolku je jednotná cesta obhajoby československých vlasteneckých tradic. Není třeba vytvářet další skupiny uvnitř stávajícího spolku. Současné „Stanovy“ dávají možnost každému aktivnímu členovi KČP se rozvíjet a předávat zkušenosti, zejména mladé generaci. Vzájemná důvěra musí být ve vedení spolku na prvém místě.

    Nezbytnou podmínkou je zlepšení práce v oblasti komunikace se širokou občanskou veřejností. Jedná se především o zkvalitnění a rozšíření práce v oblasti nových médií, a to především internetových. Nelze se totiž spoléhat na to, že se přenos zkušeností a všeho o co Klub českého pohraničí usiluje, zvládne pouze za pomoci tištěného Hraničáře.

Toto vše úzce souvisí s nutností celkového omlazení členské základny. Jsme sice spolkem s největším počtem členů, ale bez tohoto kroku, není možný další předpoklad zdravé existence a zachování významného postavení KČP. V neposlední řadě je důležité další hlubší posílení spolupráce s vlasteneckými a společenskými spolky nejen v České republice ale i v zahraničí.

    Desátý národní sněm Klubu českého pohraničí postavil před jeho nové vedení nejeden složitý úkol, ale pro celkové naplnění programových cílů přijal usnesení, které zavazuje všechny orgány a členy KČP k aktivnímu podílu na jeho plnění.

Chci věřit, že současně osloví i širokou českou veřejnost a napomůže při obhajobě českých národních zájmů.

                                                                                                                   Kovář František
                                                                                              Delegát sněmu za OR KČP ML. Boleslav

Fotogalerie