Projev předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na 6. zasedání ÚV KSČM dne 30. 3. 2019

31. 3. 2019

Nic nesmí svést naše kroky z cesty ke spravedlivé společnosti

Vážené soudružky a soudruzi,
cílem dnešního zasedání našeho ÚV je nejen posoudit současnou politickou situaci, ale zejména udělat další krok k naplnění úkolů 10. sjezdu, tj. připravit materiály na celostranickou konferenci k návrhu na změny organizační struktury strany a jejího řízení tak, aby byla efektivnější a lépe vyhovovala současným podmínkám. K tomu nám může posloužit i aktuální informace o stavu členské základny doplněná o zapojení mladých členů strany. Materiál by měl být takový, že bude možné o něm na celostátní konferenci nejen diskutovat, ale i přijmout rozhodnutí tak, aby dokument z ní vzešlý mohl být vodítkem pro výroční členské schůze, okresní a krajské konference tak, že po diskusi budeme moci již na sjezdu podle něj ustavit nový Ústřední výbor a VV ÚV a schválit případné změny stanov, které z diskuse vyplynou. Dále posoudíme pracovní návrh aktualizovaného programu strany, který chceme posunout do další diskuse.

Důležitým dokumentem, o kterém musíme rozhodnout, je návrh na svolání XI. sjezdu strany. Tak, aby bylo možné při omezených silách jak v centru, tak v okresech a krajích všechny úkoly zajistit. Budeme se logicky zabývat nejdůležitějším úkolem letošního jara, a to informací o zajištění voleb do EP.
Dalším naším úkolem je zpráva o činnosti ÚRoK za loňský rok, tato zpráva se jeví jako velmi aktuální vzhledem k tomu, že někteří členové bez souhlasu VV ÚV naší strany vstoupili na kandidátní listiny jiných subjektů, které kandidují do EP, což je zjevným porušením stanov strany a čeká nás řešení tohoto stavu.
V ekonomických otázkách je jasnou prioritou projednání a schválení Výroční finanční zprávy za rok 2018 a schválení rozpočtů jak organizační jednotky ÚV KSČM, tak KSČM jako celku na rok 2019, včetně stanovisek ÚRK KSČM k této zprávě a rozpočtům. Posoudíme i další organizační otázky.
Pro splnění cíle budeme muset zvolit velmi jasná a racionální vystoupení, a proto i já se ve svém úvodním slově omezím jen na zásadní hodnocení situace.

Výročí hanebné agrese
V těchto dnech si připomínáme 20. výročí jednoho z největších zločinů přelomu tisíciletí, a to hanebnou agresi vůči Svazové republice Jugoslávii, která byla zločinem proti mezinárodnímu právu a je proto i předmětem našeho politického stanoviska. Žel ani dnešní doba neukazuje, že by nebezpečí válečného konfliktu, třeba i na teritoriu Evropy, ale i jinde bylo menší nebo pominulo, spíše naopak. V době konání našeho VV ÚV 15. 3. jsme si připomenuli 80. výročí nejtemnější kapitoly našich moderních dějin, a to německou nacistickou okupaci z let 1939 až 1945, kdy byla nejvážněji ohrožena sama naše národní existence. A to přímo plány na úplné vyhlazení českého národa, či na vystěhování a poněmčení. Nesmíme při naší politické práci na tyto věci zapomínat.
Stále jsme svědky politických postupů, které chtějí povýšit jeden stát nad druhé suverénní státy, jsme svědky výzev nerespektovat chartu OSN, uzavřené smlouvy a také pokusů uplatňovat sankce, jež mají vést k nerespektování práva národů na vlastní politický režim a na využívání svých přírodních zdrojů, tak jak je to zakotveno v Mezinárodním paktu o základních občanských a politických právech. Trvale se vedou války o zdroje surovin, zejména energetických a nejen obchodní. Hlavně se vede válka o nejzákladnější surovinu pro život, vodu.

Stále stejný postup
Situace u nás v České republice je ponejvíc charakterizována neustálými přesuny uvnitř neoliberálního politického kartelu. Když politický kartel je charakterizován tím, že pod různými názvy se občanům nabízí stále stejný postup. Tedy postup těch politických stran a hnutí, které se snaží zoufale udržet dojem, že jediné východisko je zachování globálního kapitalismu s nadvládou peněz nad lidmi. Každý rok s čím dál menší skupinou vlastníků a čím dál větším počtem lidí, kteří nemají nic jiného než prodej své vlastní práce, ať svých rukou nebo mozků, ale závislých právě na této zužující se skupině vlastníků. Tato nadvláda má být udržena pomocí mediokracie a vytváření dojmu, že něco nového bez poznatelné minulosti je řešením, když zkušenost už dostatečně říká, že recyklovaní politici, kteří se snaží zakrýt svou minulost, jsou spíše symbolem změny k horšímu než změny skutečné, tedy změny společenských poměrů. Prostě nelze přijmout peníze a majetek jako měřítko hodnot, ale měřítkem hodnot musí být znovu práce a solidarita ve výrobních a společenských vztazích.
Jako důkaz mohou sloužit kandidátní listiny, kdy kariéristé přechází do politických stran a hnutí na vzestupu nebo jsou tak namyšlení, či mají hodně peněz, vlastních i cizích, že si zakládají nové strany, jež jsou pak ponejvíc na jedno použití. Myslím, že všichni dobře vědí, o kom a o čem mluvím, a nemusím jmenovat. Tito lidé se uchylují nejčastěji k útokům na politické strany s jasným myšlenkovým a politickým základem, které zejména představují alternativní řešení. Jako KSČM si takových útoků zažíváme už 29 let opravdu nejvíc. Metody mají antikomunisté opravdu různé. Je na nás, abychom byli schopni takové útoky nejen odrážet, ale umět vysvětlit lidem, že se na ně chystá další podvod, kdy pod novým názvem přicházejí překonaná nebo přímo zkrachovalá neoliberální řešení.

Jak se vypořádat s nedostatky
Chtěl bych zdůraznit, že přes pokles preferencí a důvěry občanů v posledních třech letech, kdy se nám nedařilo naši politiku a práci dostatečně vysvětlit občanům nesmíme rezignovat. Ani v minulosti, ani v současnosti, svého postavení strana nedosahovala jen v důsledku mezinárodní či vnitropolitické situace samozřejmě, ale její postavení je odlišné od jiných komunistických stran v našem okolí střední a východní Evropy především proto, že díky poctivé a trpělivé práci svých členů, odváděné po celou dobu své existence ve prospěch pracujících, získávala či ztrácela autoritu ve společnosti.
Abychom správně zhodnotili naši činnost, je třeba si vždy otevřeně říct, nejen co se nám podařilo, ale i to, zda v naší práci přetrvávají nedostatky, a pokud ano - jaké a jak se s nimi vypořádat. Myslím, že nejvíce škodí vnitřní spory, které se prezentují navenek a neexistence žádného rozhodnutí, které by většina členů jasně akceptovala. Jsme tu v neposlední řadě proto, abychom si stanovili konkrétní cíle pro nadcházející období. Zvládnutí těchto zadání musí být realizováno se vší odpovědností k vytčenému cíli a nic nesmí naše kroky svést z cesty směřující k budování sociálně spravedlivé společnosti - z cesty k socialismu.

Trváme na plnění volebního programu
Připomínám, jestliže jsme zvládli být opozicí proti vládě korupční pravice a uspěli jsme v předčasných volbách v roce 2013 a náš program pak slovně převzaly ostatní politické strany a hnutí, které také chtěly mít úspěch. Tak jsme nezvládli být opozicí proti vládě v čele s ČSSD. Na opoziční roli vydělala žel pravicová ODS a pro snížení našich možností kartel vytvořil další strany. V současnosti se proto pokoušíme podle usnesení ÚV naší strany z června loňského roku získávat kromě protestních hlasů i hlasy programové a v pozici nevládní, ale nikoli za každou cenu opoziční strany prosadit alespoň minimum z našeho programu tak, aby pracující a senioři měli šanci v případě krize udržet svůj životní standard. Dále, aby nebylo možné opět privatizacemi, podivnými restitucemi snižovat majetek veřejného sektoru a aby nemohlo být vykrádáno přírodní bohatství státu. Je to skutečný boj o budoucnost, a to nejen s pravicovou opozicí, která stojí proti vládě a jejíž představitelé se v minulosti podíleli na výrazném zadlužení státu na ztrátách z privatizace či přímo vytunelování majetku, ale i boj s vládou, kterou musíme trvale nutit plnit, alespoň část volebních slibů. Ač početně pokud jde o poslanecký klub oslabení, stále trváme na plnění volebního programu a daří se nám, zajistit věcné podmínky, které jsme promítli do dohody o toleranci. Nedaří se nám úplně zastavit postupné kroky vlády, které je žel ochotna vzdát se dalšího dílu suverenity, ať už ve prospěch evropských byrokratů nebo válečníků z NATO. Nástroje na to máme totiž omezené, vlastně jen spočívající v rozhodování o státním rozpočtu, zejména pokud jde o vojenská dobrodružství a o armádu, ale nebudeme se bát je použít.

Poděkování do Ústeckého kraje
Samostatnou kapitolou naší práce a její výslednosti je práce v krajích, obcích a městech, kde máme v současné době výrazně změněné podmínky. Ty jsou mimo jiné také důsledkem nejen naší práce, ale i současného stavu politické scény v naší zemi a přeměny onoho neoliberálního politického kartelu, který se posunul na místní úrovni až do podoby další revanše nebo zpochybnění celostátní politiky místními samosprávami. To je velmi nebezpečné pro stát, zejména v situaci, kdy na to vláda nechce nebo neumí reagovat. Zde je místo, abych nejprve poděkoval soudruhu Oldřichu Bubeníčkovi za zvládnutí koaliční krize v Ústeckém krajském zastupitelstvu, projevil opět opravdovou schopnost pro zastávání funkce, do které byl zvolen, a věřím, že se to projeví na výsledcích voleb v příštím roce, že i za velmi složitých podmínek KSČM získává svou prací novou autoritu.
Pokud jde o obce a města, děkuji zejména těm, kteří obstáli a dále zastávají funkce starostů, místostarostů, či zástupce primátora a členů rad. Budeme dále jejich poctivou a obětavou práci prezentovat všemi dostupnými prostředky, aby se to také projevilo v růstu autority strany ve společnosti. To, že jsme neobsadili dostatek kandidátních listin nebo, že v některých městech jsme neuspěli, přineslo nové problémy, např. neurvalé utrácení veřejných prostředků za reklamu paktu NATO v Metru, zpochybnění uzavřených partnerských smluv mezi městy, a tak ztráty možností našich podniků závisejících na exportu, které mohou mít v případě krize dalekosáhlé následky na zaměstnanost, a tedy i na příští ekonomický vývoj v zemi. I tím se budeme muset zabývat a naše ZO v místech nebo OV na to reagovat politickými prostředky, zejména zveřejněním takových excesů.

Hlavní úkol: volby do EP
K hlavnímu politickému veřejnému úkolu a cíli strany, tedy k volbám do EP bude mluvit vedoucí kandidátka a místopředsedkyně naší strany Kateřina Konečná, omezím se tedy jen konstatování úkolu X. sjezdu, tedy na úkol: zvýšit úsilí o získání většího počtu tzv. protestních hlasů a hlasů nerozhodnutých voličů. Je to úkol nelehký, ale splnitelný. Jeho plnění narušují ti, kteří nepochopili, že je to nejen v zájmu celé strany, ale i komunistických a dělnických stran v Evropě. Jsou žel dokonce i tací, kteří, ač členové KSČM, tento úkol přímo napadají nebo bojkotují. Postupují v přímém rozporu s rozhodnutím ÚV KSČM, které schválilo kandidátní listinu KSČM – Česká levice společně!, když vyzývají k neúčasti ve volbách nebo volbě jiného subjektu. Za sabotáž považuji vstup na jinou kandidátku. To je přímé poškozování strany a je to neslučitelné se členstvím v KSČM. Zejména v době, kdy se nám podařilo společným úsilím překonat spory z roku 1993, z doby dělení strany a zvolili jsme postup, který umožňuje spojit síly KSČM, SDS a KSČ. To nám v jiných státech závidí. Je zřejmé, že individualismus některých je na škodu stranické práci. Znovu opakuji, že pokud v dobách do roku 1989 někdo usiloval o postavení v KSČ, tím, že bojoval proti jiným členům strany, byl to také problém, byl to spíše osobní boj o kariéru, nyní je doba jiná. Postavení v KSČM si může vybojovat jen ten, kdo je schopen politicky získat více důvěry širokých vrstev občanů než příslušníci jiných politických stran. V obci, kraji i celostátně. Soupeřem není přece člen KSČM, SDS, KSČ, ale soupeři a protivníci jsou v jiných politických stranách – jako např. ČSSD, SPD, ANO, KDU-ČSL, ODS, Piráti a další. Zejména pravicové strany jsou pak naši ideoví protivníci, nejen soupeři.

Nabízíme reálný a realistický program
Trend posilování autority KSČM ve společnosti se uvidí, když se podaří získat hlasy ve volbách do EP. Volební výsledek bude vizitkou toho, zda jsme stagnaci překonali. Kandidátní listina přitom jasně ukazuje na naši schopnost získat další pro společný postup jak strany, tak jednotlivce. Nabízíme skutečný, reálný a realistický volební program KSČM a české levice pro ČR v Evropě. Nabízíme kandidátku jak mladých, tak i zkušených politiků. Ukazujeme, že KSČM má perspektivu. Umíme se domluvit, máme dostatek odborníků, máme program a budoucnost. Přání antikomunistů nevyslyšíme a stále umíme najít dostatek mladých lidí, kteří budou za myšlenky sociálně spravedlivé společnosti bojovat. Naši mladí odborníci navíc netrpí politickou slepotou, jsou vybaveni dialektickým a historickým materialismem, vědí, co znamená jednota političnosti a odbornosti.
Programová příprava je v plném proudu a ukáže se, jak se nám podaří najít průsečík aktualizace Kladenského programu, a tedy dlouhodobé vize strany a přání většiny členské základny, která ocenila systém aktuálních úkolů strany, což představuje důraz a soustředění se na současné problémy většiny společnosti. A většinu můžeme oslovit jen tehdy, kdy chápeme její problémy a jsme schopni je řešit tak, abychom neztratili cíl.

Čelíme trvalému tlaku našich odpůrců
Čelíme mnoha výzvám, čelíme trvalému tlaku našich politických odpůrců. Musíme překonávat lži a pomluvy nejen o naší vlastní práci a programu, ale navíc musíme čelit i lžím a pomluvám a minulosti našich předchůdců. Na rozdíl od těch, kteří nás pomlouvají, jsme se poučili. Nemáme černobílé vidění minulosti, vycházíme z pravdivé analýzy, a tedy nacházíme i správná řešení. Jsme opravdovou alternativou zkrachovalé neoliberální politiky, která recykluje krize a politiky, kteří neumí být jinde než na straně vítězů, a když prohrávají tak se neštítí ani války, aby zakryli své dluhy, korupci a zneužívání moci.
Náš cíl dnes splníme a vykročíme jako jednotná akceschopná strana k získání podpory pro naše kandidáty do EP a k plnění úkolů X. sjezdu.

Autor: 
Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM
Zdroj: 
KSČM