Jsme jen v roli pozorovatelů bez možnosti ovlivnění vývoje v kraji

28. 2. 2017

Jak se po loňských krajských volbách v kraji změnila situace a jaké kroky podniká současná, podle mě dosti nesourodá koalice, kterou tvoří ČSSD, ODS, Starostové a Koalice pro Plzeň? Hnutí ANO, které volby vyhrálo, ale také čtvrtá KSČM, skončily v opozici. Připomeňme, že po volbách 2012 vládli v kraji sociální demokraté s komunisty.

Situace se změnila výrazně v neprospěch KSČM, která v Plzeňském kraji spolupracovala s ČSSD po dvě volební období. Nejprve v tiché podpoře menšinové vlády a další čtyři roky v otevřené koaliční spolupráci. Naše opoziční role je ještě umenšena tím, že při ustavování orgánů zastupitelstva a rady byly zvýšeny počty členů oproti minulému období a opozičním stranám je nabízen pouze jeden mandát v každém z ustavených orgánů. Tím jsme získali pouze role pozorovatelů bez reálné možnosti ovlivnění vývoje v kraji. Jediným pozitivem je pozice uvolněného předsedy kontrolního výboru, který má větší možnosti sledování činnosti krajské koalice v rozsahu pravomocí kontrolního orgánu.

Zatím vývoj ve vedení kraje lze posuzovat pouze z projednávání rozpočtu kraje na rok 2017, který byl připraven předchozím vedením kraje. Přesto byl rozpočet schválen se změnami v oblasti zdravotnictví. Jednalo se o snížení příspěvku kraje na činnost krajských zdravotnických zařízení. To bylo také hlavním důvodem, proč jsme tento rozpočet nepodpořili.

Jak hodnotíte program současné koalice? Co je pro vás akceptovatelné, co kritizujete a co vám v něm zcela chybí?

Vzhledem k tomu, že každá koalice vzniká na společném průniku volebních priorit, předpokládám, že se tak stalo i v případě koalice v Plzeňském kraji. Neměl jsem ještě možnost podrobně se seznámit s programovým prohlášením vládní koalice, které by mělo obsahovat společné priority. Je pro mne zcela nepochopitelné, jak mohou zástupci ČSSD najít společné cíle s ODS a Koalicí pro Plzeň při jejich zcela odlišném vnímání vývoje kraje a uspokojování jejich zájmů. Před osmi lety se k moci v kraji dostala ČSSD na základě velmi ostré a nevybíravé kritiky předtím vládnoucí koalice pod vedením ODS. Jsem si vědom toho, že podobná koalice již vládne v městě Plzni. Mohu pouze říci, že účel světí prostředky. Zejména když se jedná o vyloučení vítěze voleb (ANO 2011) z vedení kraje. Pouze další vývoj v kraji a rozhodování koaličního vedení kraje ukáže jejich skutečné záměry. Moc bych přál občanům Plzeňského kraje – nejlepšího místa pro život, aby námi nastavené cíle a postupy z předchozího volebního období byly co nejdéle funkční beze změn.

Jak se v něm promítají hlavní předvolební témata KSČM? Před volbami jste Haló novinám řekl, že jimi jsou: udržitelný rozvoj regionu, vodovody, kanalizace, zdravotnictví, sociální služby, veřejná doprava, dopravní obslužnost, školství, kultura a bezpečnost občanů.

Pokud se ohlédnu za předvolební kampaní, nabízenými volebními programy účastníků voleb a vystoupeními volebních lídrů v besedách, tak se u všech volebních subjektů objevovala témata podobná našemu volebnímu programu. Nikdo nepřišel s úplně novými cíli, kromě slibů o bezplatné veřejné dopravě pro seniory a školní mládež. Naše základní cíle obsažené ve volebním programu vycházely ze zkušeností s účastí ve vedení kraje a také jako nabídka pokračování úspěšného plnění volebního programu.

V minulém období se nám podařilo náš volební program promítnout do Společného prohlášení Rady Plzeňského kraje. Tím se předvolební nabídka stala součástí programových cílů koalice ČSSD a KSČM. Opakovaně jsme nabízeli pokračování prosazování jasně formulovaných cílů vyzkoušenými metodami s viditelnými výsledky ve prospěch občanů kraje. Nenabízeli jsme nic, co nelze splnit organizačně a zejména finančně.

Naši volební soupeři zvolili ve svých programech pro oslovení voličů stejné nebo podobné cíle bez ohledu na možnost jejich reálného plnění. První rok působení nové koalice bude pokračováním a navázáním na předchozí nastavená pravidla a cíle potvrzené v rozpočtu kraje na rok 2017, který byl připraven ještě předchozí reprezentací. Proto mohu konstatovat, že v rozhodujících oblastech působnosti kraje zatím zastupitelé za KSČM nacházejí shodu s programovými cíli nové koalice. Skutečná podoba jejího působení v kraji se projeví až postupem času, kdy lze předpokládat změny v prioritách, způsobech jejich prosazování, také v chování se k majetku kraje a směřování finančních zdrojů, včetně investic.

Když jsme se před volbami podívali do volebních programů politických subjektů ve vašem kraji, snad nebyl jediný, kterému by neležel na srdci rozvoj dopravy. Už se to nějak konkrétně projevuje? Jaké kroky koalice chystá a co na ně říkáte vy, který se nejen v kraji, ale i jako poslanec dopravou dlouhodobě zabýváte?

Ano, doprava byla skutečně jednou z oblastí, kterou všechny volební subjekty využívaly k oslovení voličů. Někteří nabízeli řešení stavu silnic II. a III. třídy, jiní změny ve veřejné dopravě nebo změny tarifů. V některých předvolebních nabídkách se objevovaly investice do silnic I. tříd, průtahy a obchvaty měst a obcí, jako nejpotřebnější obchvat města Plzně. Vzhledem ke stávajícímu stavu dopravní infrastruktury Plzeňského kraje to byla témata, která jsou pro občany Plzně i kraje velice aktuální, slyší na ně a přejí si rychlá řešení. Bohužel změny v dopravní infrastruktuře silnic I. třídy nejsou v kompetencích kraje. Není v silách žádného vedení kraje, ani ve finančních možnostech rozpočtu kraje tyto sliby splnit.

Pozitivně lze zatím vnímat, že nové vedení kraje chce zachovat rozsah veřejné dopravy, i když hledá cestu, jak rozšířit vypisování soutěží na jednotlivé linky a tratě zajišťované dopravní obslužnosti s vidinou, že ušetří. Pokud bude zachována veřejná doprava ve stejném rozsahu, vedená jako intervalová s potřebnou mírou integrace jednotlivých druhů dopravy a dopravců, nemůže k žádné úspoře nákladů dojít. Za pozitivní považuji mírné navýšení finančních zdrojů na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy. Z toho lze dovodit, že nové vedení kraje bude i nadále podporovat výrobní činnosti Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Vytvoření výrobního úseku pro opravy a údržbu krajských silnic a mostů v minulém volebním období, včetně nakoupení potřebného strojního vybavení a vyškolení vlastních zaměstnanců, nemusí být promarněno. Lze předpokládat, že výsledkem může být podobný rozsah opravených povrchů silnic, jako v roce 2016 (cca 11 procent). Můžeme si pouze přát, aby tato přízeň nové koalice byla trvalá i pro další rozpočty, které již bude připravovat sama.

Můžete přiblížit iniciativy klubu zastupitelů KSČM v kraji?

Jak jsem již uvedl, klub zastupitelů KSČM je po volbách v opozici a tím jsou dány i jeho iniciativy. Nejen z důvodu, že náš zástupce řídí činnost kontrolního výboru, budeme pečlivě sledovat činnost rady a zastupitelstva kraje v jednotlivých oblastech jeho odpovědnosti. Naší prioritou bude příprava na jednání zastupitelstev a získávání potřebných informací o aktivitách vládní koalice dle projednávaných materiálů ve výborech a komisích. Vše, co bude navrhováno nebo projednáváno, budeme hodnotit z hlediska našeho volebního programu a priorit, které považujeme za zcela zásadní. Mezi tyto priority patří zajištění potřebné zdravotní péče krajskými zařízeními, zachování těchto zařízení ve vlastnictví kraje, zachování a rozšiřování sociální péče, zajištění dopravní obslužnosti, péče o dopravní infrastrukturu kraje, pomoc rozvoji obcí, zachování služeb pro občany kraje, dostupnost vzdělávání, podpora kultury a zajištění bezpečnosti občanů kraje.

Co dál plánuje KSČM v kraji v jednotlivých oblastech?

Raději bych uvedl, jak bude KSČM postupovat při prosazování volebního programu. Vzhledem k tomu, že jsme občanům před volbami nabídli naše řešení vývoje v kraji pro jednotlivé oblasti krajské odpovědnosti, budeme chtít náš volební program prosazovat i z opozičních lavic při jednáních zastupitelstva, jeho orgánů a orgánů rady.

Současně považujeme za náš úkol upozorňovat při jednáních zastupitelstva, výborů a komisí rady na všechny případy, kdy se zástupci koaličních partnerů budou odchylovat od předvolebních slibů voličům. Dle našich možností budeme také využívat informování veřejnosti o návrzích vládní koalice, které jdou za rámec jejich Společného prohlášení, schváleného rozpočtu nebo role odpovědného hospodáře.

 

Autor: 
Marie KUDRNOVSKÁ, redaktorka Haló Novin
Zdroj: 
Haló noviny, 28.2.2017